CHECKLISTA TILLBYGGNAD

Några viktiga punkter att tänka på innan vi startar med bygglovsritningarna för din egen Bygglovsansökan eller “Anmälan för Startbesked”. (Vi brukar skicka ett mail med några “hemuppgifter” innan vi träffas för ett “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger ytterligare praktisk information om vägen framåt.)  Be bara att få ett “inför-första-skissen-mail”.

Ring 031 - 81 12 00  eller maila  info@bygglovsbutiken.se 

Bra att vara förberedd 

Läs igenom denna Checklistan för tillbyggnad nedan – men med förnuft, är du osäker så gå istället vidare i listan. Vissa punkter kan kanske inte besvaras ännu, men ska ändå vara med i tankarna redan från början så att de inte glöms bort.

En annan bra idé är att fotografera alla förutsättningar. (Alla fasader- helt hela, tomten, idéer – allt det du tycker är viktigt, bilderna kan du maila till oss innan mötet).
Ta också med alla gamla ritningar som redan finns på fastigheten, helst i vanligt pappersformat. Vi behöver plan- sektions- och fasadritningar av nuläget för att kunna konstruera det som ska bli…

Kontrollmät helst också husets nuvarande verkliga utvändiga huvudmått i det våningsplan som ska byggas ut, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella skalningsfel i din gamla ritning. Gamla ritningar har dessutom en förmåga att vara lite felaktiga…

Justera gärna på den gamla ritningen ev nya väggar eller andra ändringar. “Mät verkligheten” Det är ju bara i verkligheten sanningen finns – inte på ritningarna. Vi utgår ifrån det som är på riktigt.…

1. Fastigheten

Kontrollera med kommunen hur du får bygga till eller bygga ut den aktuella byggnaden! Detta bör du helst göra innan vårt första möte, det brukar räcka med ett telefonsamtal till kommunen.

 • Du bör veta fastighetsbeteckningen när du ringer.
 • Får du t ex höja yttertaket?
 • Bygga på en våning?
 • Åt vilket håll får/vill du bygga till? Finns “prickmark” där man bara undantagsvis får bygga?
 • Får man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter?  Detta kan skilja mellan olika områden.
 • Begränsad tillåten takvinkel? Begränsad “byggnadshöjd”? Begränsad nockhöjd?
 • Var ska den del du bygger till placeras på tomten?
 • Tänk på väganslutningar.
 • Kontrollera vilka eventuella begränsningar som finns i detaljplanen.
 • Eventuella servitut som begränsar uppförande av tillbyggnad ?
 • Vill du t ex behålla vissa träd på tomten?
 • Behövs mycket markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor?
 • Håll koll på väderstrecken!

2. Ekonomi

 • Vad får bygget av tillbyggnaden kosta? Kontakta oss gärna, efter hundratals tillbyggnader har vi ett grepp om den verkliga prisbilden och hur kostnaderna är fördelade. 
 • Vad ska prioriteras rent ekonomiskt?
 • Bankkontakter. Hur mycket får du låna med vettiga villkor?
 • Kalkyl för boende, prata med banken – jämför med dagens boende, lägg till den nya byggnadskostnaden och något ökade driftskostnader.
 • Vilka externa kostnader tillkommer förutom byggkostnader?
 • Nya anslutningsavgifter?
 • Övrigt?

3. Planering av utbyggnaden - Önskemål & funderingar

 • Finns aktuella ritningar på den befintliga byggnaden? Annars kolla med din kommuns arkiv.
 • VIKTIGT! Stämmer ritningen med verkligheten idag? Kontrollmät helst också husets verkliga utvändiga huvudmått, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella skalfel i din gamla ritning. Gamla ritningar har dessutom en förmåga att vara helt felaktiga…  Det är ju bara i verkligheten sanningen finns.
 • Behövs helt ny uppmätningsritning?
 • Funderar du på inredd källare, torpargrund eller platta på mark?
 • Viktigt att fuktsäkra, speciellt vid ombyggnad av fritidshus.
 • Trästomme, lättbetong eller betong? En blandning?
 • Kan väggar rivas, om det skulle behövas? Kolla bärande väggar.
 • Den nya delen: Plan tomt eller sluttningstomt?
 • Sprängning?
 • Ska tillbyggnadens design anpassas till den befintliga byggnaden? Eller ska helheten förändras? Vill du att endast tillbyggnaden ska bli ”huvudsaken”?
 • Fasadmaterial? Trähus, puts, tegel? Blandat?
 • Tilläggsisolera hela det befintliga huset?
 • Ny fasad även på hela den befintliga byggnaden?
 • Stora nya glaspartier?
 • Takkupa? Placering? Takvåning?
 • Sluttande takfönster?
 • Lyfta ett vindsplan, bygga på en ny våning? Förhöjt väggliv? Kolla tillåten byggnadshöjd!
 • Nya rumsfunktioner? Speciella önskemål om nya rumssamband?
 • Öppen eller separerad planlösning i bostaden?
 • Vilka nya funktioner ska in? I befintlig del? I ny del?
 • Materialval invändigt? Golv, väggar, innertak. Gärna rum för rum.
 • Utvändigt takmaterial? Befintligt? Nytt?
 • Utvändig färgskala. Se omgivande miljö och kommunens detaljplan – om det finns.
 • Utvändiga markytor, hur är det nu? Hur ska det bli i huvudsak? Bergstomt, gräsmatta, asfalt, stenläggning, trallträ?
 • Nya uteplatser, altaner kanske med utvändiga trappor??
 • Övrigt?

4. Bygget. Upphandling m.m.

 • Använd bygglovsritningarna som förfrågningsunderlag. Entreprenadform? Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad ! Måste beslutas tidigt i processen.
 • Ta in offerter på bygget. Se vårt eget TOTAL- projekt HOUSE on demand
 • Utse ansvarig byggare och kontrollsansvarig. Din kommun avgör från fall till fall om licensierad kontrollansvarig behövs. 
 • Tidplaner och budget.
 • Kontrollera försäkringsskydd med byggare.
 • Teckna färdigställandeförsäkring eller bankgaranti, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifylld kontrollplan. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Maila eventuella frågor till: info@bygglovsbutiken.se