CHECKLISTA TILLBYGGNAD

Några viktiga punkter att tänka på innan vi startar med bygglovsritningarna för din egen Bygglovsansökan eller “Anmälan för Startbesked”. (Vi brukar skicka ett mail med några “hemuppgifter” innan vi träffas för ett “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger ytterligare praktisk information om vägen framåt.)  Be bara att få ett “inför-första-skissen-mail”.

Ring 031 - 81 12 00  eller maila  info@bygglovsbutiken.se 

Bra att vara förberedd 

Läs igenom denna Checklistan nedan – men med förnuft, är du osäker så gå istället vidare i listan. Vissa punkter kan kanske inte besvaras ännu, men ska ändå vara med i tankarna redan från början så att de inte glöms bort.

En annan bra idé är att fotografera alla förutsättningar. (Alla fasader- helt hela, tomten, idéer – allt det du tycker är viktigt, bilderna kan du maila till oss innan mötet).
Ta också med alla gamla ritningar som redan finns på fastigheten, helst i vanligt pappersformat. Vi behöver plan- sektions- och fasadritningar av nuläget för att kunna konstruera det som ska bli…

Kontrollmät helst också husets nuvarande verkliga utvändiga huvudmått i det våningsplan som ska byggas ut, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella skalningsfel i din gamla ritning. Gamla ritningar har dessutom en förmåga att vara lite felaktiga…

Justera gärna på den gamla ritningen ev nya väggar eller andra ändringar. “Mät verkligheten” Det är ju bara i verkligheten sanningen finns – inte på ritningarna. Vi utgår ifrån det som är på riktigt.…

1. Fastigheten

Kontrollera med kommunen hur du får bygga till eller bygga ut den aktuella byggnaden! Detta bör du helst göra innan vårt första möte, det brukar räcka med ett telefonsamtal till kommunen.

 • Du bör veta fastighetsbeteckningen när du ringer.
 • Får du t ex höja yttertaket?
 • Bygga på en våning?
 • Åt vilket håll får/vill du bygga till? Finns “prickmark” där man bara undantagsvis får bygga?
 • Får man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter?  Detta kan skilja mellan olika områden.
 • Begränsad tillåten takvinkel? Begränsad “byggnadshöjd”? Begränsad nockhöjd?
 • Var ska den del du bygger till placeras på tomten?
 • Tänk på väganslutningar.
 • Kontroll vilka eventuella begränsningar som finns i detaljplanen.
 • Eventuella servitut som begränsar uppförande av tillbyggnad ?
 • Vill du t ex behålla vissa träd på tomten?
 • Behövs mycket markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor?
 • Håll koll på väderstrecken!

2. Ekonomi

 • Vad får bygget kosta? Kontakta oss gärna, efter hundratals tillbyggnader har vi ett grepp om den verkliga prisbilden och hur kostnaderna är fördelade. 
 • Vad ska prioriteras rent ekonomiskt?
 • Bankkontakter. Hur mycket får du låna med vettiga villkor?
 • Kalkyl för boende, prata med banken – jämför med dagens boende, lägg till den nya byggnadskostnaden och något ökade driftskostnader.
 • Vilka externa kostnader tillkommer förutom byggkostnader?
 • Nya anslutningsavgifter?
 • Övrigt?

3. Planering av utbyggnaden - Önskemål & funderingar

 • Finns aktuella ritningar på den befintliga byggnaden? Annars kolla med din kommuns arkiv.
 • VIKTIGT! Stämmer ritningen med verkligheten idag? Kontrollmät helst också husets verkliga utvändiga huvudmått, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella skalfel i din gamla ritning. Gamla ritningar har dessutom en förmåga att vara helt felaktiga…  Det är ju bara i verkligheten sanningen finns.
 • Behövs helt ny uppmätningsritning?
 • Funderar du på inredd källare, torpargrund eller platta på mark?
 • Viktigt att fuktsäkra, speciellt vid ombyggnad av fritidshus.
 • Trästomme, lättbetong eller betong? En blandning?
 • Kan väggar rivas, om det skulle behövas? Kolla bärande väggar.
 • Den nya delen: Plan tomt eller sluttningstomt?
 • Sprängning?
 • Ska tillbyggnadens design anpassas till den befintliga byggnaden? Eller ska helheten förändras? Vill du att endast tillbyggnaden ska bli ”huvudsaken”?
 • Fasadmaterial? Trähus, puts, tegel? Blandat?
 • Tilläggsisolera hela det befintliga huset?
 • Ny fasad även på hela den befintliga byggnaden?
 • Stora nya glaspartier?
 • Takkupa? Placering? Takvåning?
 • Sluttande takfönster?
 • Lyfta ett vindsplan, bygga på en ny våning? Förhöjt väggliv? Kolla tillåten byggnadshöjd!
 • Nya rumsfunktioner? Speciella önskemål om nya rumssamband?
 • Öppen eller separerad planlösning i bostaden?
 • Vilka nya funktioner ska in? I befintlig del? I ny del?
 • Materialval invändigt? Golv, väggar, innertak. Gärna rum för rum.
 • Utvändigt takmaterial? Befintligt? Nytt?
 • Utvändig färgskala. Se omgivande miljö och kommunens detaljplan – om det finns.
 • Utvändiga markytor, hur är det nu? Hur ska det bli i huvudsak? Bergstomt, gräsmatta, asfalt, stenläggning, trallträ?
 • Nya uteplatser, altaner kanske med utvändiga trappor??
 • Övrigt?

4. Bygget. Upphandling m.m.

 • Använd bygglovsritningarna som förfrågningsunderlag. Entreprenadform? Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad ! Måste beslutas tidigt i processen.
 • Ta in offerter på bygget. Se vårt eget TOTAL- projekt HOUSE on demand
 • Utse ansvarig byggare och kontrollsansvarig. Din kommun avgör från fall till fall om licensierad kontrollansvarig behövs. 
 • Tidplaner och budget.
 • Kontrollera försäkringsskydd med byggare.
 • Teckna färdigställandeförsäkring eller bankgaranti, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifylld kontrollplan. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Maila eventuella frågor till: info@bygglovsbutiken.se
   

Tillbyggnad hus

ARKITEKTKONTORET MED EN METOD I 5 SMARTA STEG för tillbyggnader, SOM ALLTID FUNGERAR:

Vi löser byggkonstruktion och alla de nya rumssambanden först! Alltid tillsammans med dig - på ett logiskt och självklart sätt!

Därefter kommer det roligare och kanske mer spännande delen att rita in det mer synliga delarna med fönster, fasader som kan ge ett helt eller delvis nytt utseende på huset. Resultatet ska alltid bli ett nytt större totaldesignat hus som fungerar att bygga och att bo i – till en rimlig kostnad. Efter mer än 600 tillbyggnader av hus genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet!

Vårt arkitektkontor finns mitt i centrum av Göteborg - Eklandagatan 14 vid Korsvägen. där får du ett kostnadsfritt första-skissen-möte. Du bör absolut boka tid någon vecka innan mötet. Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se 

Bygglovsritningar

När du bygger till ett hus som krävs alltid bygglov eller bygganmälan. Tillbyggnaden måste alltid anpassas till det befintliga huset och detta är ibland klurigare att projektera än ett helt nytt hus, man måste på alla sätt ta hänsyn till det som redan finns och lösa hur det befintliga huset ska fungera ihop med den nya delen. Just därför ritar och konstruerar vi helheten, allt sker i flera logiska steg därför att då blir på riktigt. Vi ritar bygglovsritningar som fungerar i praktiken och höjer husets trivsel och ekonomiska värde. Utbyggnaden ska vara en klok investering som fungerar, på alla tänkbara sätt. Vi kallar det "arkitektritat för helt vanliga unika människor". 

Vår metod i fem steg nedan innebär att vi utgår från det befintliga husets nuvarande “skelett” med mått och konstruktion eftersom det påverkar tillbyggnadens planerade konstruktion och design. Allt hänger ihop på ett systematiskt sätt och bildar ett nytt större riktigt genomtänkt hus. Slutsatsen är att det kompletta huset alltid är viktigare än den nya utbyggnaden. Troligen är det äktheten och ärligheten i detta koncept som ger oss goda omdömen – år efter år. Som sista steg i konceptet finns en ny möjlighet: Ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden snabbt genom våra egna självständiga byggare i vårt nya Totalprojekt HOUSE on demand.

en ”Attefallstillbyggnad” utan bygglov?

Om du planerar en något mindre utbyggnad av ditt hus, se om du vill bygga till max 15 kvm. Tänk bara på att det krävs exakt samma ritningar som för att vanligt bygglov.

BYGGA PÅ EN VÅNING?

Har du tankar att bygga på en våning, se taklyft eller påbyggnad. Även här krävs fullständiga ritningar och ett smart konstruktionstänkande.

5 SMARTA STEG FRAMÅT FÖR EN LYCKAD TILLBYGGNAD av ditt hus

STEG 1 - BOKA KOSTNADSFRITT “FÖRSTA-SKISSEN-MÖTE”

Använd kontakt: eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se

A. Innan vårt möte – Ta fram tidigare gjorda ritningar på fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om du inte har några ritningar prova med din kommuns arkiv.

B. Kolla med din kommuns bygglovsenhet vad du får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra när du vill bygga till huset!

C. Fotografera huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss - skicka  10 - 15  bilder. Vi har stor nytta av att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. 

D. Tänk visionärt! Har du egna önskemål och idéer? Du har säkert massor, vi lyssnar på dig. Ställ frågor så svarar vi! Vår checklista för tillbyggnader kan säkert vara till hjälp.  

E. Kanske ett tidigt snack med banken för att få en aktuell koll på de egna ekonomiska ramarna?

F. Under första-skissen-mötet är våra datorer helt bannlysta, vi lyssnar, vi skissar och använder all vår erfarenhet att hitta den lösning som fungerar bäst i varje specifikt fall. Det finns inga standardlösningar, därför inga genvägar om allt ska fungera. Tänk på att all er information och era önskemål är viktiga för slutresultatet! Nu har vi kommit så långt att vi kan lämna ett kostnadsförslag på fortsättningen - Bygglovsritningarna. Vi är noga med att hålla ett öga på totalekonomin - själva byggkostnaderna, ofta finns det enkla sätt att hålla ner denna del - om man gör rätt från början…

STEG 2 - NY PLANLÖSNING OCH NY TVÄRSEKTIONSRITNING FÖR HELA HUSET.

Nu startar vi projektet på riktigt i form av ett detaljerat CAD-förslag baserat på det material vi har samlat ihop hittills, då blir det en genomtänkt helt uppdaterad planlösning och måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset så att den gamla och den nya konstruktionen fungerar ihop. En logisk start med planen och konstruktionen på huset både horisontellt och vertikalt, naturligtvis gäller det både den gamla och den nya tillbyggnaden. Nu ritar vi det kompletta huset helt utan yttre synliga fasadväggar, så som det ska fungera i framtiden. På detta sätt kan vi enkelt göra eventuella justeringar redan i ett tidigt skede.

STEG 3 - HELA HUSETS FASADER RITAS - Nu med TILLBYGGNADEN Av huset.

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av t ex nya fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för alla yttre synliga delar av huset som förändras. Den uppgraderade och mer omfattande planlösningen samt den nya tvärsektionen, ligger nu till grund för husets hela nya yttre fasader. 

Nu blir det självklart varför vi alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna. Det är ju så man gör när man bygger hus! Vi ritar absolut inga ”kulisser” – allt hänger ihop och utbyggnaden blir på detta sätt en naturlig självklar del av huset. Detta blir ”bygglovsritningar på riktigt”, inte bara för kommunens godkännande.

STEG 4 - FORMELL BYGGLOVSANSÖKAN med bygglovsritningar.

En bygglovsansökan ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella bygglovsritningar, alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Den nu större byggnadens planlösning  ska redovisas tydligt, alla de hela fasader som förändras (det brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den nya tillbyggnaden). Dessutom ritar vi en viktig lodrät tvärsektionsritning med en genomskärning som visar och förklarar konstruktionen. I de flesta fall gör vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna för de olika byggnadsdelarna i den del du vill bygga till. Allt ska detta ska redovisas i skala 1:100. Vår egen byggentreprenör kan också ta fram formella konstruktionsritningar inför nästa steg, som kallas startbeskedet, vi gör ett utförligt faktaunderlag på bygglovsritningarna.

Din kommun kräver också att vi redovisar tillbyggnaden av huset på en situationsplan (en karta oftast i skala 1:400). Brukar kallas “enkel nybyggnadskarta” i de flesta kommuner. Kartan kan du oftast beställas i pdf-format på kommunens egen hemsida, du anger bara din fastighetsbeteckning. Vi lägger senare in det nu lite större huset på kartan så att det framgår att förändringarna med tillbyggnaden av huset håller sig inom detaljplanens gränser.

STEG 5 - HUSBYGGET. VI HAR EGNA BYGGARE. JÄMFÖR GÄRNA!

Efter bygglovet kommer den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från våra tidigare kunder och våra egna erfarenheter har vi nu en egen självständig professionell byggentreprenör i Göteborg med omnejd. Med våra egna byggare kan du snabbt få ett kostnadsförslag på tillbyggnaden av huset, både för jobb och byggmaterial, allt är naturligtvis baserat på våra bygglovsritningar. Vid större utbyggnader kräver lagen en certifierad kontrollansvarig för ditt kommande bygge. Det är din kommun som bestämmer när detta behövs. Vi har samlat hela kedjan “från en tanke till ett färdigt hus” med möjligheter i ett nytt totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demand

En nytänkande smart entreprenadform med arkitekt, byggentreprenör och certifierad byggkontroll där vi hanterar hela utbyggnaden från idé, bygglovsritningar, själva byggnationen ända fram till byggprojektet är klart, ett färdigt större hus!

Vad kostar det att bygga till huset - med byggjobb och material?

Med hundratals utbyggnader runt Göteborg bakom oss har vi ganska bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad kostar att bygga och hur kostnaderna fördelas mellan jobb och material. Vi vet var man kan spara pengar genom att välja rätt konstruktion och rätt material redan från början. 

Gör rätt från början och kapa kostnader!

Tänk dig en trestegsraket: (1) Allt startar redan vid vårt första möte med att uppskatta ett mycket ungefärligt pris per kvm boyta. Efter att ha tagit del av ert material under “första-skissen-mötet” kan vi ge en mycket grov uppskattning, som baseras på erfarenheter från de flera hundra tillbyggnader vi gjort runt Göteborg genom åren. Ett bra sätt att komma närmare sanningen är att efter startat vårt ritprojekt “i skarpt läge” med de olika steg du läst ovan, i nästa skede (2) skicka ut vår byggentreprenör för att diskutera tillbyggnaden och era övriga praktiska önskemål. Våra byggare har nu fått detaljerade bygglovsritningar och kan räkna lite mer anpassat kostnadsförslag för det ni vill ha utfört. Ni får nu ett kalkylpris som är anpassat just för er tillbyggnad. (3) Om kalkylpriset är OK så går vår byggare vidare med ett mer exakt kostnadsförslag, baserat på husritningar, aktuella förutsättningar och era mer konkreta och personliga önskemål.

Våra Byggare TÅL ATT JÄMFÖRAS.

Om ni själva vill jämföra med andra byggare var noga med att ta del av vår ”kravlista på byggare” ni kommer att få av oss vid första mötet. Denna har vi tagit fram för er egen skull så att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Det handlar om att byggentreprenören ska skriva rätt formella avtal och ha rätt utbildning, en trygg ekonomi och rätt försäkringar om något händer.

Länkar:
Checklista tillbyggnad
Totalprojekt HOUSE on demand