CHECKLISTA TILLBYGGNAD

Några viktiga punkter att tänka på innan vi startar med bygglovsritningarna för din egen Bygglovsansökan eller “Anmälan för Startbesked”. (Vi brukar skicka ett mail med några “hemuppgifter” innan vi träffas för ett “första-skissen-möte” som sammanfattar checklistan nedan och ger ytterligare praktisk information om vägen framåt.)  Be bara att få ett “inför-första-skissen-mail”.

Ring 031 - 81 12 00  eller maila  info@bygglovsbutiken.se 

Bra att vara förberedd 

Läs igenom denna Checklistan nedan – men med förnuft, är du osäker så gå istället vidare i listan. Vissa punkter kan kanske inte besvaras ännu, men ska ändå vara med i tankarna redan från början så att de inte glöms bort.

En annan bra idé är att fotografera alla förutsättningar. (Alla fasader- helt hela, tomten, idéer – allt det du tycker är viktigt, bilderna kan du maila till oss innan mötet).
Ta också med alla gamla ritningar som redan finns på fastigheten, helst i vanligt pappersformat. Vi behöver plan- sektions- och fasadritningar av nuläget för att kunna konstruera det som ska bli…

Kontrollmät helst också husets nuvarande verkliga utvändiga huvudmått i det våningsplan som ska byggas ut, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella skalningsfel i din gamla ritning. Gamla ritningar har dessutom en förmåga att vara lite felaktiga…

Justera gärna på den gamla ritningen ev nya väggar eller andra ändringar. “Mät verkligheten” Det är ju bara i verkligheten sanningen finns – inte på ritningarna. Vi utgår ifrån det som är på riktigt.…

1. Fastigheten

Kontrollera med kommunen hur du får bygga till eller bygga ut den aktuella byggnaden! Detta bör du helst göra innan vårt första möte, det brukar räcka med ett telefonsamtal till kommunen.

 • Du bör veta fastighetsbeteckningen när du ringer.
 • Får du t ex höja yttertaket?
 • Bygga på en våning?
 • Åt vilket håll får/vill du bygga till? Finns “prickmark” där man bara undantagsvis får bygga?
 • Får man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter?  Detta kan skilja mellan olika områden.
 • Begränsad tillåten takvinkel? Begränsad “byggnadshöjd”? Begränsad nockhöjd?
 • Var ska den del du bygger till placeras på tomten?
 • Tänk på väganslutningar.
 • Kontroll vilka eventuella begränsningar som finns i detaljplanen.
 • Eventuella servitut som begränsar uppförande av tillbyggnad ?
 • Vill du t ex behålla vissa träd på tomten?
 • Behövs mycket markarbeten? Dels för byggnaden, dels för omgivande ytor?
 • Håll koll på väderstrecken!

2. Ekonomi

 • Vad får bygget kosta? Kontakta oss gärna, efter hundratals tillbyggnader har vi ett grepp om den verkliga prisbilden och hur kostnaderna är fördelade. 
 • Vad ska prioriteras rent ekonomiskt?
 • Bankkontakter. Hur mycket får du låna med vettiga villkor?
 • Kalkyl för boende, prata med banken – jämför med dagens boende, lägg till den nya byggnadskostnaden och något ökade driftskostnader.
 • Vilka externa kostnader tillkommer förutom byggkostnader?
 • Nya anslutningsavgifter?
 • Övrigt?

3. Planering av utbyggnaden - Önskemål & funderingar

 • Finns aktuella ritningar på den befintliga byggnaden? Annars kolla med din kommuns arkiv.
 • VIKTIGT! Stämmer ritningen med verkligheten idag? Kontrollmät helst också husets verkliga utvändiga huvudmått, dvs alla fasadlängder så kan vi justera eventuella skalfel i din gamla ritning. Gamla ritningar har dessutom en förmåga att vara helt felaktiga…  Det är ju bara i verkligheten sanningen finns.
 • Behövs helt ny uppmätningsritning?
 • Funderar du på inredd källare, torpargrund eller platta på mark?
 • Viktigt att fuktsäkra, speciellt vid ombyggnad av fritidshus.
 • Trästomme, lättbetong eller betong? En blandning?
 • Kan väggar rivas, om det skulle behövas? Kolla bärande väggar.
 • Den nya delen: Plan tomt eller sluttningstomt?
 • Sprängning?
 • Ska tillbyggnadens design anpassas till den befintliga byggnaden? Eller ska helheten förändras? Vill du att endast tillbyggnaden ska bli ”huvudsaken”?
 • Fasadmaterial? Trähus, puts, tegel? Blandat?
 • Tilläggsisolera hela det befintliga huset?
 • Ny fasad även på hela den befintliga byggnaden?
 • Stora nya glaspartier?
 • Takkupa? Placering? Takvåning?
 • Sluttande takfönster?
 • Lyfta ett vindsplan, bygga på en ny våning? Förhöjt väggliv? Kolla tillåten byggnadshöjd!
 • Nya rumsfunktioner? Speciella önskemål om nya rumssamband?
 • Öppen eller separerad planlösning i bostaden?
 • Vilka nya funktioner ska in? I befintlig del? I ny del?
 • Materialval invändigt? Golv, väggar, innertak. Gärna rum för rum.
 • Utvändigt takmaterial? Befintligt? Nytt?
 • Utvändig färgskala. Se omgivande miljö och kommunens detaljplan – om det finns.
 • Utvändiga markytor, hur är det nu? Hur ska det bli i huvudsak? Bergstomt, gräsmatta, asfalt, stenläggning, trallträ?
 • Nya uteplatser, altaner kanske med utvändiga trappor??
 • Övrigt?

4. Bygget. Upphandling m.m.

 • Använd bygglovsritningarna som förfrågningsunderlag. Entreprenadform? Det handlar om att bestämma vem som ska göra vad ! Måste beslutas tidigt i processen.
 • Ta in offerter på bygget. Se vårt eget TOTAL- projekt HOUSE on demand
 • Utse ansvarig byggare och kontrollsansvarig. Din kommun avgör från fall till fall om licensierad kontrollansvarig behövs. 
 • Tidplaner och budget.
 • Kontrollera försäkringsskydd med byggare.
 • Teckna färdigställandeförsäkring eller bankgaranti, innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs. Kontrollera att entreprenören har tecknat försäkringen (till husköparens förmån.)
 • Den kontrollansvarige ska anmäla till byggnadsnämnden när bygget är färdigställt genom att sända in ifylld kontrollplan. Du erhåller då ett slutbevis.
 • Maila eventuella frågor till: info@bygglovsbutiken.se
   

Bygga till - max 15 kvm

Får jag bygga till utan bygglov? 
Ja. Upp till max 15 kvm.
Krävs kompletta husritningar?
Alltid. Precis samma ritningar som för en bygglovsansökan.

Det ska vara ritningar på hela huset, naturligtvis inklusive den nya delen du bygger till. – Planer, tvärsektion med konstruktion och alla fasader. Vi startar med skisser som vi alltid gör tillsammans, inga datorer, bara byggkunskap, fantasi, penna och papper räcker långt för ett bra resultat för att gå vidare till nästa steg; de mer exakta nya husritningarna.

Bygganmälan med ett Startbesked krävs formellt för mindre tillbyggnader som du kan bygga utan bygglov och detta kan hanteras snabbare av kommunen. Det är exakt samma ritningar som för en vanlig bygglovsansökan som ska redovisas till din kommun. Enda praktiska skillnaden är att du nu får bygga till på tidigare “förbjuden” mark. Vi hjälper dig med ritningar för din Bygganmälan (kallas också Attefallstillbyggnad). 

Boka tid

Använd kontakt eller ring 031 - 81 12 00 alternativt mail info@bygglovsbutiken.se

Planerar du en utbyggnad större än 15 kvm – då krävs formellt bygglov av din kommun. Se bygga till huset med bygglov. Detta behöver inte vara krångligt, bara följ våra fem logiska steg. 

15 kvm tillbyggnad

Vi startar alltid med att vi gemensamt skissar fram en lösning som passar behoven och samtidigt passar in i sammanhanget. Det är viktigt att du tar med dina gamla ritningar på huset och maila utvändiga bilder på hela huset i god tid innan mötet.

BYGGANMÄLAN för ”attefallstillbyggnad”

För att redovisa för kommunen hur det kommer att se ut ritar vi hela husets plan, alla befintliga fasader som förändras, alltså enligt bygglagstiftningen inte bara tillbyggnadens fasader. Dessutom ska en genomskärning (tvärsektion) som beskriver konstruktionen redovisas, där anger vi u-värde de olika byggnadsdelarna i tillbyggnaden. Vi ska också redovisa var på tomten din utbyggnad är placerad, så beställ en färsk skalenlig karta från din kommun på din egen fastighet redan nu! (Brukar kallas “Enkel Nybyggnadskarta” och kan beställas av din kommun i pdf-format).

Ny PlanRitning för hela huset

I exemplet på bilden kunde vi skapa ett större kök genom att helt enkelt flytta ett badrum från det befintliga huset till utbyggnaden. Detta är ett exempel på att även en mindre tillbyggnad kan i vissa fall vara mycket effektiv, om man tänker “utanför boxen” och skapar en delvis ny planlösning. 

Ny tvärsektionsritning med Konstruktionsförslag

En vertikal genomskärning, som brukar kallas en tvärsektion av huset är precis lika viktig som planlösningen, vi kan nu göra ett konstruktionsförslag till byggarna.

NYA BYGGREGLER JULI 2014

Det är möjligt att bygga till huset utan bygglov, max 15 kvm från juli 2014 med en Bygganmälan. Kommunerna lovar en snabbare handläggningstid än en vanlig bygglovsansökan. En bygganmälan är i praktiken samma sak som tidigare med bygglovsansökan förutom att du nu får bygga till på s.k. “prickmark”. (en tidigare begränsning av vissa delar av detaljplanerat område.)
Ritningar och goda råd kommer du att behöva ändå för din bygganmälan för att kunna komma igång och naturligtvis för din egen del, så att det går att bygga på rätt sätt. 

fasadritningar på tillbyggnaden OCH det befintliga huset

När vi ritar tillbyggnader så krävs det också att vi ritar alla hela fasader som förändras. I de flesta fall blir det 3 hela nya fasader som ska redovisas till kommunen, här några exempel:

En ny helhet

Eftersom vi CAD-ritar även det ursprungliga husets nya nu uppdaterade plan och fasader så att ritningen inte bara blir kulisser, utan fungerar som ett faktaunderlag för att kunna bygga på ett praktiskt och ekonomiskt sätt.

Det handlar om att göra rätt redan från början så att allt fungerar i verkligheten! Kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte. Du kommer att få några ytterligare “hemuppgifter” pr mail innan mötet så att vi får all viktig information innan mötet.

Kostnadsförslag från byggare

Om du vill så går det färdiga ritningsmaterialet från din Bygganmälan nu till vår byggentreprenör och du får ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, arbete OCH material. Allt finns i vårt Totalprojekt HOUSE on demand.

“Den enkla biten är att få tillstånd att bygga.- Bygglovet - det svåra är att allt måste stämma med verkligheten ur alla synvinklar.”

Länkar:
Checklista tillbyggnad
Totalprojekt HOUSE on demand